Quen somos

Armela é unha rede de investigadores/as pertencentes a diversas universidades, institucións e organizacións sociais que nace coa finalidade de desenvolver conxuntamente e dende unha perspectiva multidisciplinar unha liña de investigación en relación aos dereitos, á igualdade e ao Estado social no contexto actual de crise económica e de forte contracción da intervención pública.

Obxectivo

O obxectivo principal da rede Armela é investigar e analizar o impacto que está tendo a actual crise económica  no desenvolvemento e  garantía  dos dereitos sociais e a igualdade de oportunidades entre a cidadanía.

Qué facemos

A rede Armela sitúa o seu punto de mira nas desviacións que se observan actualmente entre a cláusula do Estado social recollida no texto constitucional de 1978 e os actuais ámbitos de actuación política. Concretamente, quérense examinar e facer visíbel as tensións que se están a producir no actual contexto de crise económica entre a protección e promoción dos dereitos sociais e a aprobación recente de novos principios constitucionais relativos á estabilidade orzamentaria e a prioridade absoluta do pago da débeda.

Deste xeito, Armela busca, por un  lado, chamar a atención e reflexionar sobre a vulneración que se está producindo dos principios reitores da política social que establece a propia Constitución e, por outro lado, describir e analizar empiricamente o impacto concreto que está tendo a actual crise económica, e principalmente o modo de xestionala, no retroceso dos dereitos sociais (educación, saúde, vivenda, asistencia social, etc.) e no progresivo desmantelamento do Estado de Benestar.  Os procesos de privatización de servizos públicos e o papel das distintas Administracións públicas tamén entran no ámbito de estudo da rede. As garantías dos dereitos e as vías de protección son outro aspecto a tomar en consideración.  Para iso tamén é preciso estudar o marco europeo e as políticas comunitarias.  Para poder levar a cabo os seus obxectivos Armela céntrase principalmente no estudo dos cambios que se están a producir na regulación e nas políticas públicas actuais.

Asemade, no marco dos seus obxectivos, esta rede de investigación poñerá en marcha o Observatorio Armela, a través do cal se fará un seguimento sobre a lexislación e as políticas públicas, datos estatísticos, literatura académica e información de interese en xeral relacionada coa igualdade, os dereitos e o Estado Social.

Novidades

SEMINARIO: CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉXICA. INSTRUMENTO PARA REFORZAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E DE IGUALDADE?
Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016.

A contratación pública estratéxica abre novas oportunidades para que o gasto público que se destina á contratación de bens, servizos e obras poida favorecer políticas de emprego máis xustas, a inclusión social, a igualdade ou o respecto ambiental. Usar os cartos públicos para unha contratación máis eficiente, pero tamén máis equilibrada socialmente e que incida de forma positiva nos obxectivos de desenvolvemento social sostible. Como, cando, con que consecuencias e fórmulas son algúns dos interrogantes que busca responder este seminario. Expertos académicos e da administración achegan visións complementarias nun encontro especialmente indicado para xuristas, letrados, técnicos e cargos públicos.

Triptico_seminario_clausulas_sociais.pdf

Descarga o folleto informativo: redearmela.org/.../...pdf

CRISIS, DERECHOS SOCIALES E IGUALDAD.
Alba Nogueira López, Marta Lois González, Isabel Diz Otero, Margarita León Borja, Joan Subirats Humet, Iñigo Urrutia Libarona, Carlos Alberto Amoedo Souto, Alba Alonso Álvarez, Arantxa Elizondo Lopetegui, Juli Ponce Solé, Xulio Ferreiro Baamonde, Josep Ochoa Monzó, María Antonia Arias Martínez, Natalia Paleo Mosquera, María Silvestre Cabrera, Carlos Aymerich Cano e Luís Villares Naveira.

A crise dos dereitos sociais e os dereitos sociais no contexto de crise centran os traballos deste volume. O libro realiza unha análise rica en matices e de plena actualidade sobre a solidez dos avances sociais e os seus mecanismos de defensa (social, normativa, xudicial ... ) e as ameazas que entrañan os procesos de cambio global neoliberal, os cambios constitucionais, a recentralización competencial ou a débil consolidación das estruturas de benestar en España. Este conxunto de estudos xerais e sectoriais abordan desde unha perspectiva poliédrica - xurídica, sociolóxica e politolóxica- o retroceso dos dereitos sociais e o progresivo desmantelamento do Estado de Benestar dando forma a un profundo proceso de cambio social. Entre outros aspectos explórase a crise económica como un pretexto para a redefinición dos dereitos sociais e os servizos de benestar con vocación de irreversibilidad; o seu impacto en certas políticas e colectivos; a discusión sobre a existencia dun núcleo constitucionalmente intanxible destes dereitos que impediría certos recortes; e as fórmulas para o seu defensa xudicial, nun momento no que o activismo parece obrigado para ancorar as conquistas sociais.

Máis información: www.tirant.com/...

Quienes somos

Armela es una red de investigadores/as pertenecientes a diversas universidades, instituciones y organizaciones que nace con la finalidad de desarrollar conjuntamente y desde una perspectiva multidisciplinar una línea de investigación en relación a los derechos, la igualdad y el Estado Social en el contexto actual de crisis económica y de fuerte contracción de la intervención pública.

Objetivo

El objetivo principal de la red Armela es investigar y analizar el impacto que está teniendo la actual crisis económica en el desarrollo y la garantía de los derechos sociales y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía.

Qué hacemos

La red Armela sitúa su punto de mira en las desviaciones que se observan actualmente entre la cláusula del Estado Social recogida en el texto constitucional de 1978 y los actuales ámbitos de actuación política. Concretamente, se quieren examinar y hacer visibles las tensiones que se están produciendo en el actual contexto de crisis económica entre la protección y la promoción de los derechos sociales y la aprobación reciente de nuevos principios constitucionales relativos a la estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta del pago de la deuda.

De este modo, Armela busca, por un lado, llamar la atención y reflexionar sobre la vulneración que se está produciendo de los principios rectores de la política social que establece la propia Constitución y, por otro lado, describir y analizar empíricamente el impacto concreto que está teniendo la actual crisis económica, y principalmente el modo de gestionarla, en el retroceso de los derechos sociales (educación, salud, vivienda, asistencia social, etc) y en el progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar. Los procesos de privatización de servicios públicos y el papel de las distintas Administraciones públicas también entran en el ámbito de estudio de la red. Las garantías de los derechos y las vías de protección son otro aspecto a tomar en consideración. Para eso también es necesario estudiar el marco europeo y las políticas comunitarias. Para poder llevar a cabo sus objetivos, Armela se centra principalmente en el estudio de los cambios que se están produciendo en la regulación y las políticas públicas actuales.

Asimismo, en el marco de sus objetivos, esta red de investigación pondrá en marcha el Observatorio Armela, a través del cual se hará un seguimiento sobre la legislación y las políticas públicas, datos estadísticos, literatura académica e información de interés en general relacionada con la igualdad, los derechos sociales y el Estado Social.

Novedades

SEMINARIO: CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉXICA. INSTRUMENTO PARA REFORZAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E DE IGUALDADE?
Santiago de Compostela, 28 de junio de 2016.

La contratación pública estratégica abre nuevas oportunidades para que el gasto público que se destina a la contratación de bienes, servicios y obras pueda favorecer políticas de empleo más justas, la inclusión social, la igualdad o el respeto ambiental. Usar el dinero público para una contratación más eficiente, pero también más equilibrada socialmente y que incida de forma positiva nos objetivos de desarrollo social sostenible. Como, cuando, con que consecuencias y fórmulas son algunos de los interrogantes que busca responder este seminario. Expertos académicos y de la administración acercan visiones complementarias en un encuentro especialmente indicado para juristas, letrados, técnicos y cargos públicos.

Descarga o folleto informativo: redearmela.org/.../...pdf

CRISIS, DERECHOS SOCIALES E IGUALDAD.
Alba Nogueira López, Marta Lois González, Isabel Diz Otero, Margarita León Borja, Joan Subirats Humet, Iñigo Urrutia Libarona, Carlos Alberto Amoedo Souto, Alba Alonso Álvarez, Arantxa Elizondo Lopetegui, Juli Ponce Solé, Xulio Ferreiro Baamonde, Josep Ochoa Monzó, María Antonia Arias Martínez, Natalia Paleo Mosquera, María Silvestre Cabrera, Carlos Aymerich Cano y Luís Villares Naveira.

La crisis de los derechos sociales y los derechos sociales en el contexto de crisis centran los trabajos de este volumen. El libro realiza un análisis rico en matices y de plena actualidad sobre la solidez de los avances sociales y sus mecanismos de defensa (social, normativa, judicial ... ) y las amenazas que entrañan los procesos de cambio global neoliberal, los cambios constitucionales, la recentralización competencial o la débil consolidación de las estructuras de bienestar en España. Este conjunto de estudios generales y sectoriales abordan desde una perspectiva poliédrica - jurídica, sociológica y politológica- el retroceso de los derechos sociales y el progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar dando forma a un profundo proceso de cambio social. Entre otros aspectos se explora la crisis económica como un pretexto para la redefinición de los derechos sociales y los servicios de bienestar con vocación de irreversibilidad; su impacto en ciertas políticas y colectivos; la discusión sobre la existencia de un núcleo constitucionalmente intangible de estos derechos que impediría ciertos recortes; y las fórmulas para su defensa judicial, en un momento en el que el activismo parece obligado para anclar las conquistas sociales.

Más información: www.tirant.com/...

 

Este sitio web usa cookies, podes ver la política de cookies, aquí |
Política de cookies +