Liñas de investigación


  • Dereitos sociais
  • Estudos de xénero;
  • Políticas públicas;
  • Dereito ambiental;
  • Dereito da Educación;
  • Dereito Lingüístico;
  • Intervención administrativa na economía;
  • Organización territorial;
  • Economía da Cultura;
  • Institucións políticas