Xulio Ferreiro

Publicacións e proxectos

Ferreiro, X. (2012). ¿Hacia dónde camina la acción popular?.

Ferreiro, X. (2012). ¿Hacia dónde camina la acción popular?.

Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, 28, 57-90.

Ferreiro, X. (Dir.) (2011). Dereitos Humanos e Países empobrecidos: contradicións nas políticas de cooperación ao desenvolvemento.

Ferreiro, X. (Dir.) (2011). Dereitos Humanos e Países empobrecidos: contradicións nas políticas de cooperación ao desenvolvemento.

A Coruña: Universidade da Coruña.

Ferreiro, X. (2010). Mercantilización y precarización del conocimiento: el proceso de Bolonia.

Ferreiro, X. (2010). Mercantilización y precarización del conocimiento: el proceso de Bolonia.

En AA.VV, La Universidad en Conflicto (pp. 113-141). Madrid: Traficantes de Sueños.

Ferreiro, X. (2008). El proceso de ilegalización de partidos políticos.

Ferreiro, X. (2008). El proceso de ilegalización de partidos políticos.

Madrid: Iustel.

Xulio Ferreiro Baamonte

rodia@udc.es | C.V. Completo en PDF

Profesor Titular de Dereito Procesual da Universidade da Coruña e Maxistrado Suplente da Audiencia Provincial de Lugo. Doutor pola UDC no ano 2002, ten desenvolvido a súa carreira docente e investigadora nesta Universidade, con estadías en outros centros españois e estranxeiros, como a Saint Louis University, o Max-Planck Institut de Freiburg ou a University of Michigan. As súas publicacións comprenden tanto o dereito procesual civil como o dereito procesual penal, e abranguen moitos dos temas nucleares da disciplina, como a situación da víctima no proceso penal, a acción popular, o proceso de ilegalización de partidos políticos, a execución provisional no proceso civil, arbitraxe, etc.

Xulio Ferreiro Baamonte

rodia@udc.es | C.V. Completo en PDF

Profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de A Coruña (UDC) y Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Lugo. Doctor por la UDC en el año 2002, ha desarrollado su carrera docente e investigadora en esta Universidad, con estancias de investigación en otros centros españoles y extranjeros, como la Saint Louis University, Max-Planck Institut de Freiburg o la University of Michigan. Sus publicaciones comprenden tanto el derecho procesal civil como el derecho procesal penal, y abarcan muchos temas nucleares de la disciplina, como la situación de la víctima en el proceso penal, la acción popular, el proceso de ilegalización de los partidos políticos, la ejecución provisional en el proceso civil, arbitraje, etc.

Xulio Ferreiro Baamonte

rodia@udc.es | C.V. Completo en PDF

Professor of Procedural Law at the University of A Coruña (UDC) and Judge at Appellation of Court of Lugo. JD on Procedural Law by the UDC in 2002, has developed his teaching and research career at the University, with research stays in other Spanish and foreign institutions, such as Saint Louis University, Max-Planck Institute in Freiburg and the University of Michigan. His publications include both civil procedural law and criminal procedural law, and cover many nuclear issues of discipline, as the situation of the victim in criminal proceedings, popular action, the process of outlawing of political parties, the provisional execution in a civil proceeding, arbitration, etc.